Історія кафедри

          

У 1971 році зі складу кафедри економіки торгівлі було виокремлено кафедру організації і технології торгівлі, яка у 1975 році отримала назву – «кафедра технології торгівлі». Першим завідувачем кафедри був доцент О. В. Масленніков. З 1982 року нею завідує кандидат економічних наук, доцент П. Ю. Балабан. У 1995 році на базі кафедри технології торгівлі створено кафедру комерційної діяльності та підприємництва, яку очолив Петро Юрійович Балабан. На розвиток кафедри в 90-і роки ХХ століття найбільше впливав перехід до ринкової економіки. Викладачам довелося відмовитися від усталеного впродовж десятиліть змісту організації торгівлі в умовах планово-централізованої економіки і здійснити перехід до осмислення та впровадження у навчальний процес знань про торговельну діяльність в умовах ринкових економічних відносин.

Цей процес полегшувався тим, що в 1991–1993 роках захистили кандидатські дисертації молоді викладачі кафедри В. В. Дворніченко, В. О. Кравченко, H. М. Тягунова та М. М. Хурса, та чимало викладачів мали досвід практичної роботи на посадах керівників підприємств і організацій споживчої кооперації. Так, В. О. Кравченко до викладацької діяльності працював начальником управління організації і техніки торгівлі Полтавської облспоживспілки, І. В. Юрко – заступником начальника управління торгівлі плодоовочевою продукцією Кіровоградської облспоживспілки, А. П. Охмат – директором Полтавської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки споживчої кооперації, Г. В. Боярчук та В. В. Дворніченко – завідувачами лабораторій цього ж інституту.

Перехідний період вимагав оперативного підвищення кваліфікації викладачів, яке здійснювалося шляхом навчання в аспірантурі та стажування на базі кращих підприємств і організацій споживчої кооперації. Окремі викладачі пройшли стажування в закордонних центрах і навчальних закладах. Так, старший викладач І. В. Юрко навчався у спільному польсько-литовському центрі підготовки менеджерів, а доцент П. Ю. Балабан стажувався в Експортній академії землі Баден-Вюрттем (Німеччина).

Усього ж на кафедрі в середині 90-х років працювало сімнадцять викладачів і три працівники навчально-допоміжного персоналу. До її складу входили секції викладачів правових дисциплін та маркетингу який став завойовувати популярність у цей період. Матеріально-технічна база кафедри включала три навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, оснащений комп’ютерами типу «IBM», викладацьку та лаборантську кімнати.

З метою наближення навчання до практики торгівлі кафедра створила філіал на оптово-торговельній базі Полтавської облспоживспілки, де було організовано навчальний клас з комплектом обладнання і методичної літератури. Навчальні заняття також проводилися на окремих підприємствах державної торгівлі, яка в той час вже перебувала в стані реорганізації.

Перехід кафедри комерційної діяльності та підприємництва до роботи в нових умовах був пов’язаний із численними труднощами, передусім з відсутністю науково-педагогічних працівників, які б володіли знаннями про сучасний стан торгівлі та комерційної діяльності в передових країнах з ринковою економікою, та з відсутністю підручників і навчально-методичного забезпечення викладання і вивчення нових дисциплін, які стали впроваджуватися в навчальні плани підготовки товарознавців, економістів та інженерів-технологів.

Введення нових навчальних дисциплін «Організація і технологія торгівлі і сфери послуг», «Біржова діяльність», «Основи бізнесу», «Бізнес-план», «Реклама», «Приватизація державних підприємств», «Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг», «Логістика» та «Організація зовнішньої торгівлі» потребувало від викладачів невтомної роботи з підготовки підручників, навчальних посібників та методичних розробок з їх вивчення, що й стало основним змістом діяльності кафедри впродовж 90-х, а особливо – в 1995–2000 роках, коли перелік спеціальностей, на яких вивчалися дисципліни кафедри, став швидко поповнюватися.

У цей час з під пера кафедральних науковців вийшло чимало підручників, які стали основою для вивчення низки навчальних дисциплін. Це, зокрема, підручники «Організація і технологія торгових процесів» і «Технологія й обладнання підприємств торгівлі» та навчальні посібники «Основи маркетингу: інструменти маркетингових досліджень, об’єкти маркетингових рішень», «Маркетингові рішення в управлінні підприємницькою діяльністю», автором і співавтором яких був завідувач кафедри П. Ю. Балабан, і навчальний посібник Н. М. Тягунової «Торгово-промислова палата: функції та призначення».

Незважаючи на надзвичайне навантаження, пов’язане з розробкою навчально-методичних комплексів нових дисциплін, у 90-і роки викладачі кафедри комерційної діяльності та підприємництва здійснювали наукові дослідження. В ці роки кафедра дослідила такі теми: «Организационно-технологические аспекты совершенствования работы колхозных рынков в нових условиях хозяйствования», «Основні напрямки удосконалення торгової діяльності райспоживспілки в умовах переходу до ринку», «Економіко-організаційні проблеми дослідження експортного потенціалу ринку сільськогосподарської продукції України», «Концепція розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі», «Формування кооперативного сектору в багатоукладній економіці України» та інші.

Станом на 1 січня 2001 року чисельність професорсько-викладацького складу кафедри комерційної діяльності та підприємництва становила 10 осіб, з них 5 кандидатів наук, доцентів (П. Ю. Балабан, А. А. Дудла, В. О. Кравченко, М. М. Хурса і Н. М. Тягунова) і п’ять старших викладачів і асистентів (Н. І. Михайлюкова, І. В. Юрко, В. І. Місюкевич, A. О. Брацун, О. М. Михайленко). У цей час на кафедрі також працювали завідувач лабораторії B. О. Анненкова та старші лаборанти С. А. Костиренко, О. В. Ушакова і А. Ю. Заїка.

Висока якість навчально-методичної роботи викладачів кафедри базується на їхніх наукових дослідженнях у царині тих виробничих і соціальних процесів, які є предметом вивчення дисциплін кафедри. За час існування кафедрою виконано більше 50 бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт. Їх замовниками були: Укоопспілка, Академія Наук України, Міністерство економіки України, обласні та районні споживспілки, місцеві органи влади. За рекомендаціями кафедри здійснено реконструкцію багатьох магазинів державної торгівлі та споживчої кооперації м. Полтави і Полтавської області, впроваджено раціональні маршрути і графіки завезення продовольчих товарів, проведено роботи з вдосконалення технології торгівлі, переведення магазинів на торгівлю за прогресивними методами продажу товарів.

На замовлення обласних та районних спілок споживчих товариств і суб’єктів господарювання приватної форми власності в 2001–2010 роках науковці кафедри комерційної діяльності та підприємництва виконали 7 науково-дослідних робіт: «Економіко-організаційні аспекти функціонування малого бізнесу в Україні», «Використання методів підприємницької діяльності в роботі підприємств і організацій Дніпропетровської ОСС», «Бізнес-план Олевського консервно-сушильного комбінату Житомирської ОСС», «Конкурентоспроможність торговельних підприємств», «Національний кооперативний рух в економіці перехідного періоду», «Маркетингові дослідження регіонального ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини» і «Програма розвитку районної кооперативної торгівлі».

Викладачі кафедри були керівниками і відповідальними виконавцями з розробки проектів Законів України «Про споживчу кооперацію», «Про кооперацію», «Про внутрішню торгівлю», «Програми розмежування і закріплення власності споживчої кооперації», «Стратегії розвитку споживчої кооперації України», інших науково-дослідних робіт, що були схвалені та стали впроваджуватися в практику відповідними міністерствами і відомствами України. Упродовж останніх двадцяти восьми років цей науково-педагогічний підрозділ щорічно виконує одну-дві госпдоговірні наукові теми, які фінансуються замовниками робіт.

З 1989 року кафедральний колектив активно впроваджує в навчальний процес комп’ютерні технології. Почавши з ЕОМ «Іскра-226», кафедра вже 1992 року відкрила комп’ютерний клас, обладнаний персональними комп’ютерами типу ІВМ-286, які в 1997 р. були замінені новою технікою. Кафедрою було розроблено пакети програм із методичного забезпечення всіх дисциплін, що викладаються. Це програми для контролю знань студентів, програми і методичне забезпечення практичних занять з основних тем курсів. Для проведення підсумкового іспиту зі спеціальностей розроблено комплекти тестів, а також тести для абітурієнтів. Широко використовувалися комп’ютерні технології і для написання студентами проектних та дипломних робіт, зокрема для обробки статистичних даних, розрахунку потреби в складських площах для підприємств оптової торгівлі та потреби в роздрібній торговельній мережі на перспективу, для розробки маршрутів і графіків завезення товарів у магазини, оптимізації параметрів товаропостачання і т. ін.

В зв’язку  зі змінами організаційної структури університету та реорганізацію кафедр у 2018 році кафедру було перейменовано на кафедру «підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».

 В останні роки велику увагу викладачі кафедри приділяють розробці та впровадженню в навчальний процес дистанційних курсів. Всі навчальні дисципліни, що викладаються викладачами кафедри розміщені у вигляді дистанційних курсів у Moodle. Робота над удосконаленням дистанційних курсів продовжується.

Нині на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності викладаються такі навчальні дисципліни: «Організація торгівлі», «Технологія торгівлі та послуг», «Мерчандайзинг», «Торговельні мережі», «Організація підприємницької діяльності», «Торговельне підприємництво», «Електронна комерція», «Комерційна діяльність», «Торговельна логістика», «Бізнес-план», «Тренінг-курс: Техніки продажів», «Тренінг-курс: Бізнес-план», «Бізнес-комунікації», «Організація і технологія зовнішньої торгівлі», «Підприємництво», «Торговельне підприємництво та інновації», «Соціальне підприємництво», «Організація підприємницької діяльності в готельному та ресторанному бізнесі», «Комерційна логістика», «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Логістика та ланцюги поставок у сфері публічних закупівель», «Ринок послуг», «Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві».

Вцілому для забезпечення навчального процесу на кафедрі розроблено понад 40 навчальних програм – з усіх дисциплін її профілю. Крім цього, лише за останні роки кафедральні науковці видали 5 підручників і 50 навчальних посібників, завдання і методичні рекомендації з окремих дисциплін і тем курсів, торгових ситуацій, кейсів, ділових ігор. Це дозволяє проводити заняття зі студентами на належному науково-методичному рівні, підвищувати якість навчання. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підтримує тісні творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами інших вишів України – Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського торговельно-економічного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, а також Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель), кооперативно-торгового університету Молдови (м. Кишинів) та ін.

За період з 2001 по 2020 роки кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності змінилась  кількісно і якісно. Здобули вчені звання професорів П. Ю. Балабан та Н. М. Тягунова, доцентів І. В. Юрко, М. П. Балабан, В. В. Лісіца, В. І. Місюкевич, О. А. Спориш, Ю. В. Іванов, О. М. Михайленко, успішно захистили кандидатські дисертації К. М. Краус, Т. Є. Іщейкін. Про перспективу кадрового розвитку кафедри свідчить те, що під керівництвом викладачів кафедри виконують дисертаційні роботи 8 аспірантів та здобувачів.