Видання кафедри

            

Видання кафедри останніх років

Монографії

Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств: Монографія. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 226 с.

Монографію присвячено розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств. Розкрито сучасні наукові підходи до розуміння сутності поняття “управління маркетингом”. Виявлено проблеми і тенденції розвитку малих торговельних підприємств. Удосконалено структуру процесу управління маркетингом.

У роботі визначено стан і умови діяльності малих торговельних підприємств. Встановлено організаційно-економічні чинники і суперечності управління маркетингом. Здійснено оцінку рівня управління маркетингом малих торговельних підприємств. З’ясовано особливості формування процесу бенчмаркінгу на малих торговельних підприємств. Розроблено внутрішньо- і зовнішньоорганізаційний блоки форм реалізації ефективного управління маркетингом. Оцінено ефективність управління маркетингом малого торговельного підприємства.

Видання рекомендовано для науковців, аспірантів, студентів економічних навчальних закладів і практиків, які здійснюють управління маркетингом малих торговельних підприємств.

Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / за ред. В. В. Апопій, П. Ю. Балабан. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – 565 с.

У монографії досліджено ключові проблеми внутрішньої торгівлі України з позиції її розвитку як соціально-економічної системи. Проаналізовано глибинні протиріччя, диспропорції і деформації, а також нові тенденції і вектори розвитку під впливом ендогенних і екзогенних чинників. Узагальнений прогресивний досвід зарубіжних країн у сфері торгівлі. Обґрунтовано стратегічні пріоритети та перспективні напрями розвитку внутрішньої торгівлі України.

Монографія призначається для викладачів, аспірантів, магістрів, працівників органів державного управління і представників бізнесу.


Балабан П. Ю. Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу : монографія / П. Ю. Балабан, А. М. Соколова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 222 с.

Монографія присвячена розгляду теоретико-методичних та науково-практичних проблем розвитку національного кооперативного руху за умов ринкових трансформацій економіки країни. Надано характеристику кооперативного руху з позицій конкурентної економіки. Описано основні особливості організаційно-економічного та соціального механізмів функціонування різних видів кооперації. Досліджено стан і ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій споживчої, кредитної та сільськогосподарської кооперації, тенденції розвитку і функціонування кооперативного сектора економіки. Запропоновано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності та формування стратегії розвитку кооперативного сектора економіки, створення на базі споживчої, кредитної й сільськогосподарської кооперації регіональних кластерних систем. За результатами проведеного дослідження встановлено, що розвиток обслуговуючих і виробничих сільськогосподарських кооперативів знаходиться на початковому етапі через нерозвиненість матеріально-технічної бази, обмеженість власного капіталу, недоступність кредитів і відсутність інвестицій, що підтверджує тезу про необхідність об'єднання матеріальних, трудових і грошових ресурсів усіх видів кооперації в кооперативні кластери.


Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / К. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162 с.

У монографії здійснено дослідження еволюції управлінських концепцій маркетингу та їх економічної сутності. Розглянуто стимули і перешкоди на шляху впровадження інноваційних концепцій маркетингу українськими суб’єктами господарювання. Вивчено світовий досвід та українську практику управління маркетингом малого торговельного підприємництва.

Особливе місце у роботі займає оцінка особливостей і тенденцій розвитку маркетингу суб’єктів малого бізнесу в Україні, а також визначення ефективності їх рекламної політики. Важливе практичне значення мають запропоновані для застосування суб’єктами малого торговельного підприємництва сучасні нетрадиційні види маркетингу та мерчандайзингові заходи. Наведені в монографії рекомендації щодо венчурного фінансування маркетингової діяльності малого бізнесу торговельної галузі України здатні подолати їх нестачу у фінансових ресурсах і забезпечити їм стабільний розвиток в довгостроковій перспективі.


Підручники та навчальні посібники для ВНЗ України з грифом МОН України

Комерційна діяльність : підручник / за ред. П. Ю. Балабана. – Харків : Світ книг, 2015. – 452 с.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. Особливий акцент у підручнику робиться на об’єктах і суб’єктах комерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських зв’язків з виробниками та постачальниками товарів, формуванні асортименту товарів у каналах товаропросування. Висвітлені питання комерційної діяльності в гуртовій та роздрібній торгівлі, електронній та біржовій торгівлі, торгівлі на аукціонах, конкурсах, тендерах, комерційно-посередницькій діяльності. Розглянуті проблеми ефективності комерційної діяльності, управління комерційними ризиками в торгівлі.


Торговельна логістика : навч. посібник / П. Ю. Балабан, Н. М. Тягунова, В. I. Місюкевич, Н. I. Михайлюкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 148 с.

У навчальному посібнику висвітлені питання, які пов’язані з розглядом питань щодо ролі торговельної логістики, торговельних логістичних систем, сутності логістичної концепції в бізнес-діяльності, особливостей закупівельної та транспортної торговельної логістики, інформаційної логістики та ефективності логістичних систем. В посібнику ґрунтовно розкрито практичні аспекти торговельної логістики. Навчальний посібник містить індивідуальні завдання різних рівнів складності для самостійної роботи студентів, тестові завдання та контрольні запитання для визначення рівня засвоєння курсу. Матеріал навчального посібника розрахований на студентів вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.


Балабан П. Ю. Організація торгівлі : навчальний посібник / П. Ю. Балабан. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 214 с.

У навчальному посібнику системно розглянуто загальноекономічні умови функціонування та теоретичні основи організації сфери торгівлі в економіці ринкового типу. Акцентовано увагу на організаційно-економічних аспектах функціонування торговельних підприємств.

Навчальний посібник призначено для студентів, викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів, а також фахівців та підприємців у галузі торгівлі.


Навчально-методичні посібники, довідники, словники з грифом МОН України

Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину: навч. посіб. / [І. В. Юрко, П. Ю. Балабан, О. О. Горячова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Юрка. – Харків, 2015. – 304 с.

Навчальний посібник розрахований для використання в навчальному процесі з підготовки працівників продовольчих магазинів підприємств усіх форм власності. У навчальному посібнику розглянуті питання структури роздрібної торгівлі, організації та технології торговельних операцій у магазинах, товарознавства продовольчих товарів, основ економічних знань у торгівлі.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, а також для працівниками магазинів, самопідготовки, на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів торговельної галузі.


Краус К. М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н. М. Краус, К. М. Краус. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 328 с.

Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії – це якісне джерело інформації базових знань із економічної теорії. Тут Ви зможете знайти економічні терміни та поняття з ґрунтовним їх визначенням. Пошук ведеться по українському алфавітному покажчику, переходячи безпосередньо до терміну, що Вас цікавить. Для складних термінів-словосполучень, які у словнику розташовані за принципом основного (опорного) слова, подано їх варіанти з найбільш уживаним порядком слів. Також Ви ознайомитесь із російським та англійським варіантами тлумачення понять.

Особливо корисним термінологічний словник буде для викладачів, аспірантів, студентів економічних навчальних закладів, підприємців, економістів, а також для усіх тих, хто вивчає основи економіки і бажає досягнути в ній успіху.


Довідник працівника магазину споживчої кооперації : навч. посібник / [І. В. Юрко, П. Ю. Балабан, О. О. Горячова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Юрка. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 350 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки працівників сільських магазинів споживчої кооперації України. У довіднику розглянуті питання структури кооперативної роздрібної торгівлі, організації та технології торговельних операцій у магазинах, товарознавства продовольчих товарів, основ економічних знань у торгівлі.

У навчальному посібнику розкрито сутність кооперативної форми господарювання, кооперативні цінності та принципи, структуру системи споживчої кооперації України, особливості членства в споживчому товаристві; подано загальну інформацію про магазини: їх типізацію та спеціалізацію, вимоги до устрою та планування приміщень, надає характеристику торгово-технологічного обладнання й інвентарю магазинів; розкрито політику магазину щодо реалізації товарів; охарактеризовано організацію торговельного процесу в магазині: усі операції від підготовки та відкриття магазину до його закриття; проаналізовано основні помилки продавців у торговому залі, а також описано рекламно-інформаційне оформлення магазину; висвітлено поняття товарознавства та надано товарознавчу характеристику основних груп продовольчих товарів і товарів супутнього попиту, характерних для магазинів споживчої кооперації.

Довідник може бути використаний продавцями магазинів для самопідготовки, на курсах підвищення кваліфікації слухачів, а також студентських вищих навчальних закладів.

Інші видання

Михайликова Н.І., Іванов Ю.В. Торговельна логістика: Навчально-методичний посібник – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 165 стор.

Хурса М.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Навчально-методичний посібник – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 111 стор.

Місюкевич В.І. Ділова комерційна документація: Навчально-методичний посібник – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 69 стор.

Хурса М.М. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг: Навчально-методичний посібник – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 199 стор.

Лісіца В.В. Форми і методи продажу (мерчандайзинг): Навчально-методичний посібник – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 49 стор.

Хурса М.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Методичні рекомендації для проведення практичних занять – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 107 стор.